مهر ۱۷۱۳۹۱
 

شبی که بنا بوده فردای آن « حضرت موسی علیه السّلام» با ساحران مبارزه کند، رئیس ساحران به دیگران گفت:« باید بفهمیم که آیا موسی مانند ما ساحر و فریبکار است و یا این که فرستاده ی خدا و درستکار است. برای این کار، امشب باید دو نفر  به محل زندگی « موسی» رفته و هنگامی که او در خواب است، عصایش را بدزدند و به اینجا بیاورند. اگر توانستند این کار را انجام دهند، معلوم می شود که موسی پیامبر نیست، ولی اگر نتوانستند بیاورند، معلوم می شود او فرستاده ی خداست.

دو نفر از ساحران، داوطلب شدند که به منزل حضرت موسی رفته و عصای او را بدزدند، وقتی وارد خانه شدند، دیدند حضرت موسی خوابیده و عصایش، بالای سرش افتاده است. تا آن ها به عصا نزدیک شدند، عصا به اژدها تبدیل شد و آن ها را دنبال کرد. آن ها هم به شدّت ترسیده و گریختند.

ساحران بخت برگشته نزد رئیس شان رفته و گفتند:« موسی خواب است امّا خدای موسی بیدار است و ما نمی توانیم آسیبی به او برسانیم.» در « آیه الکرسی» می خوانیم که:« خداوندی، جز خدای یگانه ی زنده ی پاینده نیست. خداوندی که هرگز کِسِل نمی شود و خواب او را فرا نمی گیرد

معارفی از قران

Share