مهر ۲۸۱۳۹۲
 

ﻫﯿﭻ ﺩﻋﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﺤﻤّــــــﺪ ﻭ ﺁﻝ ﺍﻭ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘـــــﺪ.

” ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ، ﺹ ۳۳۳ “

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻋﺠﻞ ﻓﺮﺟﻬـــــــــــم

Share
بهمن ۰۸۱۳۹۱
 

هر گروهی که در مجلسی جمع شوند و در آن مجلس یاد خدا نکنند و صلوات بر پیغمبر خود نفرستند آن مجلس حسرت و وبال است بر ایشان در روز قیامت.حضرت محمد (ص)

.

5

Share