تیر ۲۹۱۳۹۲
 

خمپاره،حرامی،حرم عمه سادات
از شام خبرهای پر از روضه رسیده

برگرد به همراه ابوالفضل ، حسین جان
رنگ از همه اهل حرم باز پریده

aaaaaaaa

Share
خرداد ۱۷۱۳۹۱
 

عشق با زینب (س) تبانی کرده است
رنگ گل را ارغوانی کرده است
هست عشق دلبریت، عشق او
صبر زانو می زند در پیش او

وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد

Share