شهریور ۲۰۱۳۹۱
 

به ملخ بنگر، براستى چقدر ضعیف و قوى است ! هنگامى که به آفرینش آن بنگرى گویى ناتوانترین حیوان است ، ولى اگر لشگرهایى از آن به جانب سرزمینى در حرکت افتند، هیچ کس نتواند که آن جا را از دست آنها برهاند. نمى بینى که اگر پادشاهى از پادشاهان زمین تمام لشگر سواره و پیاده نظام خود را بسیج گرداند تا سرزمین خود را از ملخها رهایى دهد، نتواند؟

آیا این نشانه هاى قدرت خداى جل و علا نیست که ضعیفترین آفریده اش را به جانب قویترین آفریده گسیل دارد و آفریده قوى نتواند در برابرش تاب آورد؟

به ملخها بنگر که چگونه چون سیلى خروشان بر زمینى جارى مى گردند و کوه و صحرا و شهر و روستا را مى پوشانند. این پوشش چنان است که مانع تابش نور عظیم و تابناک خورشید مى گردد. اگر دستى عادى (جز دست قدرتمند بارى جل و علا) مى خواست این لشکر عظیم را سامان دهد و گرد آورد چند سال به طول مى کشید؟و در مدت چند سال از میان می رفت؟

ترجمه توحید مفضل

محمد مهدی رضایی

Share
  •  شهریور ۲۰, ۱۳۹۱
  •  Posted by on شهریور ۲۰, ۱۳۹۱
  •   No Responses