تیر ۰۵۱۳۹۱
 

بحرمواج ولاراگهری پیداشد

آسمانهای شرف را قمری پیدا شد

پدرپیرخرد را پسری پیدا شد

همه گفتند حسین دگری پیداشد

***

مژده ای اهل ولا باز ولی آمده است

که علی بن حسین بن علی آمده است

***

ماه امشب عرق شرم به پیشانی ریخت

مهر هستی به زمین بهر گل افشانی ریخت

آسمان از سر، و رو اختر نورانی ریخت

نقل در دامن آن بانوی ایرانی ریخت

***

اخترکشور ایران به جهان ماه آورد

بلکه خورشید بهنگام سحر گاه آورد

***

دخت ایران که به خلق دوجهان مام آمد

اختر عزو جلالش به لب بام آمد

ذره ای بود که برتر ز مه تام آمد

شهربانو به جهان بانوی اسلام آمد

***

پسری زاد که عیسی است ز جان پابستش

می سزد مریم اگر بوسه زند بر دستش

***

پسری زاد علی نام و محمد مرآت

چه پسر خاک رهش خوبتر از آب حیات

چه پسر عبد خدا و به خدا جلوه ذات

به کمال و به جلال و به جمالش صلوات

***

یوسف فاطمه را نور دو عین آورده

یا حسین دگری بهر حسین آورده

***

این پسر دسته گل , دسته گل یاسین است

این پسر طوطی گلخانه علیین است

این پسر جان حسین است و روان دین است

این پسر طاعت و تقوا را خود آذین است

***

این پسر کعبه و چشم همگان زم زم اوست

زندگی بخش همه عالم و آدم دم اوست.

 

حاج غلامرضا سازگار((میثم))

Share