آذر ۰۶۱۳۹۴
 

غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد

از شما دور شدن زار شدن هم دارد

هر که از چشم بیفا محلش ندهند

عبد آلوده شدن خوار شدن هم دارد

عیب از ماست که هر سال نمی بینیمت

چشم بیمار شده تار شدن هم دارد

آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده

این همه عقده تلمبار شدن هم دارد

از کریمان فقرا جود و کرم می خواهند

لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد

 

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>