فروردین ۰۷۱۳۹۴
 

ضضض

آمد بهار و گلرخ من در سفر هنوز
خندید و ابر چشم من از گریه تر هنوز
آمد درخت گل به بر اما چه فایده ؟
کان سرو گلعذار نیامد به بر هنوز

در نوروز فاطمی ایامتان خدایی و متعالی

Share
  •  فروردین ۷, ۱۳۹۴
  •  Posted by on فروردین ۷, ۱۳۹۴
  •   Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>