فروردین ۰۷۱۳۹۴
 

وقتش شده بیای وشب را سحر کنی
وقتش شده نگاه به این دربدر کنی

وقتش شده که با نظری ار کرامتت
درمان درد این همه بی بال وپر کنی

وقتش شده که با علم فاطمه مدد
ایی وزنده یاد نبرد قمر کنی

وقتش شده که با قدم پر زبرکتت
ازکوچه ومحله ما هم گذر کنی

وقتش شده که باهمه مهربانیت
با این دل سیاه وپر ازدرد سر کنی

درشام تار فسق وفجور وهوای نفس
وقتش شده بیای وشب را سحر کنی

Share
  •  فروردین ۷, ۱۳۹۴
  •  Posted by on فروردین ۷, ۱۳۹۴
  •   Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>