بهمن ۲۰۱۳۹۳
 

مرحوم دولابی:

اگر یک شخص غنی که به او اطمینان و اعتماد داری به تو بگوید نگران نباش و غصه بدهی هایت را نخور ، خیالت راحت باشد ، من هستم . ببین این حرف او چه قدر به تو آرامش می بخشد و راحت می شوی . خدای مهربان که غنی و توانا است به تو گفته است الیس الله بکاف عبده : آیا خداوند برای کفایت امور بنده اش بس نیست ؟ یعنی ای بنده من ، برای همه کسری و کمبود های دنیوی و اخروی ات من هستم . این سخن خدا چه قدر انسان را راحت می کند و به او آرامش می بخشد .

لذاست که فرمود : الا بذکر الله تطمئن القلوب : دل ها با یاد خدا آرامش می یابند .

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>