دی ۱۳۱۳۹۳
 

گل زهرا به عشقت آشنایم می کنی یا نه؟
آقا نماز شب که میخوانی دعایم می کنی یا نه؟
اگر چه من رفیق نیمه راه و بی وفا بودم …
چو عباس بن حیدر با وفایم می کنی یا نه؟

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>