آبان ۲۳۱۳۹۳
 

بوی عطرش به مشامم چو نسیم است

خدا میداند

اهل عالم بدانید حسین شاه کریم است

خدا میداند

ای دلم گرد یتیمی به من و تو به چه کار ؟

هر که ارباب ندارد یتیم است

خدا میداند..

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>