فروردین ۱۰۱۳۹۳
 

دست همیشه برای زدن نیست

کار دست همیشه مشت شدن نیست

دست که فقط برای این کار ها نیست

گاهی دست میبخشد نوازش میکند

احساس را منتقل میکند

گاهی چشمها به سوی دست توست

دستت را دست کم نگیر

بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ، قلبی بزرگ میخواهد

Share
  •  فروردین ۱۰, ۱۳۹۳
  •  Posted by on فروردین ۱۰, ۱۳۹۳
  •   Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>