مهر ۱۵۱۳۹۲
 

باید ، که دست از گنــــه برداریم

مایی ، که ادعای یاری داریـــــم

از خوب و بد امور ما معلوم اســـت

سربــــــاز امام عصر یا سرباریــــــم

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>