مرداد ۰۸۱۳۹۲
 

امام صادق (علیه السلام ) فرمود: چون روز قیامت شود، آواز دهنده اى از اندرون عرش ندا دهد: خلیفه خداوند در زمینش کجاست ؟ پس حضرت داود پیامبر (علیه السلام ) بر مى خیزد، از جانب خداوند ندا دهند: منظور ما تو نیستى هر چند که خلیفه خداوند بوده اى .

بار دوم ندا رسد: خلیفه خداوند در زمینش کجاست ؟ پس امیرالمؤ منین على بن ابیطالب (علیه السلام ) بر مى خیزد، از جانب خداوند ندا مى رسد: اى آفریدگان ، این على بن ابیطالب خلیفه خدا در زمین او، و حجتش بر بندگان او است ، پس هر که در دنیا به ریسمان (ولایت ) او آویخته امروز نیز به ریسمان او بیاویزد تا از نور او روشنى گیرد، و به دنبال او به درجات بلند بهشتى راه یابد پس مردمى که در دنیا به ریسمان امام على (علیه السلام ) آویخته بودند برخاسته و بدنبال آن حضرت به بهشت مى روند.

سپس از جانب خداوند ندا مى رسد: هان ! هر کس در دنیا دنبال پیشوائى راه افتاده (امروز نیز) بدنبال او بهر جا که مى خواهد و او مى رود، راه بیفتد.

امالى شیخ مفید

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>