مرداد ۰۴۱۳۹۲
 

آه ای خدا دار و ندار ما نیامد

آقا و صاحب اختیار ما نیامد

..
ماه مبارک سفره اش را پهن کرده

خوب است اما سفره دار ما نیامد

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>