تیر ۲۸۱۳۹۲
 

هر جمعه برایت نامه ای می نویسم.
و خود خوب می دانم که چرا نمی آیی!!!
چون می دانم که خوب می دانی
که خط همه نامه هایم کوفی است !!!!

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>