تیر ۱۳۱۳۹۲
 
.
اینجـــــا کســی بـرای شمــــــــا مدّتیســـت که . . .
هـــی بیـــت های گمشـــــــــده را مدّتیست که . . .
پیـــدا نمـــی کند و دلــــش شــــــــــــــــــــور می زند
شـــاید برای اینــکه شـــــــــــــــــما مدّتیست که . . .
آنقـــدر بی تفــــــاوت و ســــــــــــــــردی که عاشقی
… از یــاد و خــــــــــاطر و دل مــــــــــا مدّتیست که . . .
بگــــذار جمـــــــله هــای بدِ ناتـــــــــــــــــــــمام را . . .
رک ! زیرخــــــاک پــــای شــــــــــما مدّتیست که . . .
له می شـــــــــود تمام غـــــــزلها و شــــــــــــــعرهام
آنتــــــــن نمــی دهید صـــــــــــــدا مدّ تیست که . . .
می خواستم خلاصـــــــه بگویــــــــــــم ولی نشد . . .
اینـــــــــجا کســـی بـــرای شمــــــا مدّتیست که . . .
Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>