تیر ۲۹۱۳۹۲
 

خمپاره،حرامی،حرم عمه سادات
از شام خبرهای پر از روضه رسیده

برگرد به همراه ابوالفضل ، حسین جان
رنگ از همه اهل حرم باز پریده

aaaaaaaa

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>