بهمن ۲۹۱۳۹۱
 
فرعون آنچه که مى توانست ، غرور ورزید و مردم را تحت استثمار و شکنجه خود آورد و بر آنها سلطنت کرد، تا حدى که دستور داد ساختمانهاى بزرگى درست کنند (مثل اهرام سه گانه مصر) و به همه حتى به زنان حامله دستور داده بود که از راههاى دور سنگهاى بزرگى …به دوش بگیرند، و براى آن ساختمانها بیاورند.
روزى یکى از زنهاى آبستن ، که سنگ و آجر حمل مى کرد، ناگهان بچه او سقط شد و آن زن دلسوخته فریاد زد اى خدا آیا در خوابى ، مگر نمى بینى این طاغوت ستمگر (فرعون ) چه مى کند؟
مدتى از این جریان گذشت ، وقتى که فرعون و فرعونیان غرق در آب شدند، آن زن کنار رود نیل بود، دید نعش فرعون ، روى آب قرار گرفته است ، تعجب کرد و در این حال شنید هاتفى از طرف خدا به او گفت : (اى زن دیدى که ما خواب نبودیم که نسبت خواب به ما دادى ؟، بدانکه ما در کمین ظالمین هستیم )

اقتباس از کتاب عشریه چهار سوقى

images
Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>