شهریور ۱۷۱۳۹۱
 

رسول خدا فرمودند:

نگه داشتن دین برای مومنان اخرالزمان، سخت تر از دست کشیدن رو درخت پر از خار در شب تاریک یا سخت تر از نگه داشتن اتش در دست است.انان چراغ شب های ظلمانی اندو خداوند ان ها را از فتنه های تاریک و کور نجات خواهد داد.

Share
  •  شهریور ۱۷, ۱۳۹۱
  •  Posted by on شهریور ۱۷, ۱۳۹۱
  •   Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>