مرداد ۰۴۱۳۹۱
 

در کتاب نزهه المجالس نقل شده :زمانی که  امیرالمومنین فرمودند از من درباره راههای اسمانها و زمین بپرسید که من به راههای اسمانها داناتر از راههای زمینم،جبرئیل به صورت مردی درامد و عرض کرد:اگر تو راست می گویی پس خبر ده که جبرئیل در کجاست؟
حضرت نگاهی به آسمان از طرف راست به چپ نمود و سپس به زمین از جانب راست به چپ نگاه کرد و فرمود: در آسمانها و زمین او را نیافتم،انگار خودت جبرئیل هستی.

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>