مرداد ۱۹۱۳۹۱
 

گفتم به چاه، ای همه شب همدم علی

امشب مباش منتظر مقدم علی

هر شب صدای غربت او بود و گوش تو

امشب تویی و زمزمه ماتم علی

مسجد خموش مانده و گلدسته ها غریب

محراب کوفه شسته شده از دم علی

هم ناشناس امد و هم ناشناس رفت

عالم نیافت یک خبر از عالم علی

امیرالمومنین

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>