تیر ۰۵۱۳۹۱
 

بحرمواج ولاراگهری پیداشد

آسمانهای شرف را قمری پیدا شد

پدرپیرخرد را پسری پیدا شد

همه گفتند حسین دگری پیداشد

***

مژده ای اهل ولا باز ولی آمده است

که علی بن حسین بن علی آمده است

***

ماه امشب عرق شرم به پیشانی ریخت

مهر هستی به زمین بهر گل افشانی ریخت

آسمان از سر، و رو اختر نورانی ریخت

نقل در دامن آن بانوی ایرانی ریخت

***

اخترکشور ایران به جهان ماه آورد

بلکه خورشید بهنگام سحر گاه آورد

***

دخت ایران که به خلق دوجهان مام آمد

اختر عزو جلالش به لب بام آمد

ذره ای بود که برتر ز مه تام آمد

شهربانو به جهان بانوی اسلام آمد

***

پسری زاد که عیسی است ز جان پابستش

می سزد مریم اگر بوسه زند بر دستش

***

پسری زاد علی نام و محمد مرآت

چه پسر خاک رهش خوبتر از آب حیات

چه پسر عبد خدا و به خدا جلوه ذات

به کمال و به جلال و به جمالش صلوات

***

یوسف فاطمه را نور دو عین آورده

یا حسین دگری بهر حسین آورده

***

این پسر دسته گل , دسته گل یاسین است

این پسر طوطی گلخانه علیین است

این پسر جان حسین است و روان دین است

این پسر طاعت و تقوا را خود آذین است

***

این پسر کعبه و چشم همگان زم زم اوست

زندگی بخش همه عالم و آدم دم اوست.

 

حاج غلامرضا سازگار((میثم))

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>