تیر ۰۴۱۳۹۱
 

دوماه از پرده پیدا شدیکی دیشب یکی امشب

دوگل دریک چمن واشدیکی دیشب یکی امشب

بعزم عشرت طاهاز برج عصمت وتقوا

دواخترمحفل آرا شدیکی دیشب یکی امشب

زبحررحمت ودریای قدرت درمه شعبان

دوگوهرآشکارا شدیکی دیشب یکی امشب

صباازبوی عطرآمیزگلهای ابوطالب

دوشب ماراطرب زا شد یکی دیشب یکی امشب

رخ شمس حسین وطلعت ماه بنی هاشم

به عالم در تجلی شدیکی دیشب یکی امشب

خدیو کشور عشق وعلمدار وفادارش

پی نهضت هویدا شدیکی دیشب یکی امشب

فضای حجره ام البنین و خانه ی زهرا

زدو ریحان مصفا شدیکی دیشب یکی امشب

سر و  روی دوکودک غرق نازوبوسه شادی

بدست شیریکتاشدیکی دیشب یکی امشب

بگو تبریک احمد را که بهریاری قران

دودست از غیب پیدا شد یکی دیشب یکی امشب

دونوبت طبع شیدایی(مؤید)اندرین شادی

سخن پرداز وگویاشدیکی دیشب یکی امشب

سیدرضامؤید

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>