تیر ۰۸۱۳۹۱
 

مردى براى ابوذر غفارى نوشت ، چیزى از علم را به من هدیه کن .


ابوذر در پاسخ نوشت : علم ، بسیار است ، ولى اگر بتوانى به آنکه دوستش ‍ دارى ، بدى نرسانى ، چین کارى را انجام بده.

او گفت : مگر کسى به چیزى که دوستش دارد بدى مى کند؟

ابوذر گفت : آرى ، تو جانت را از همه چیز بیشتر دوست دارى ، وقتى که گناه کردى ، در حقیقت به جان خود بدى نموده اى.

(چرا که گناه براى انسان ، هم ضرر دنیوى دارد و هم ضرر اخرتى ).

 

داسنتانهای اصول کافی

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>