خرداد ۱۵۱۳۹۱
 

بگو تراب ببالد ، که بوتراب آمد
بگو که ماه نتابد ،  که  آفتاب   آمد
بگو به بتگربی‌ دین ، که بت دگر متراش
کسی که بتکده ها راکند خراب آمد

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>