اسفند ۲۶۱۳۹۰
 

آبی تر از نگاه تو پیدا نمی شود
دریا بدون چشم تو معنا نمی شود

تو آنقدر بزرگی و عاشق که وصف تو
در شعر ناسروده من جا نمی شود

در انتظار تو. به که باید پناه برد
وقتی که پلک پنجره ها وا نمی شود

این آسمان شب زده این لحظه های تار
در غیبت حضور تو فردا نمی شود

بغضی که راه حنجره ام را گرفته است
جز با حضور چشم تو دریا نمی شود

بزم ارا

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>