بهمن ۱۲۱۳۹۰
 

لب باز نمود بلبل و گل خندید

ایام عزا رفت و کنون امد عید

×××

بنهاده به سر تاج ولایت مهدی(ع)

تا  کور شود هر آنکه نتواند دید

×××

تعجیل در فرجش صلوات

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>