تیر ۱۶۱۳۹۰
 

حضرت سجّاد (ع) وقتی به فقیری چیزی می داد دست خودش را می بوسید و در برخی روایات گاهی دست سائل را می بوسید وقتی که از او می پرسیدند ، می فرمود:

خدا مگر نه در قرآن مجید می فرماید (و هو یاخذ الصدقات) و خداست که صدقه ها را می گیرد

ظاهرش دست سائل یا گیرنده است حقیقتش خدا می گیرد این دست متبرک شد لذا دستم را می بوسم که این خیر با این دست جاری شد.

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>