بهمن ۲۲۱۳۸۹
 

در باغ   گل  بر  آتش نمرود می رسد

با شعر با صدای دف و عود می رسد

این بار هم به تارک طاغوت می خورد

سنگی که  از  فلاخن داوود  می رسد

پیغمبران  آمده ، رفته، مبارک است

او  که نوید مصحفتان بود می رسد

ای  دست های  سبز دعا گل  برآورید

او گرچه دیر کرده ولی زود  می  رسد

جز او  به هیچ حادثه ای دل نبسته ایم

موعود جمعه، جمعه موعود می رسد

مهدی فرجی

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>