بهمن ۰۹۱۳۸۹
 

ای جان‌ِ جان‌ِ جان جهان های مختلف!

ایمان عاشقانه جان های مختلف!

 روح سلام در تن هستی که زنده‌ای

همواره در نسوج زبان های مختلف!

رؤیای دلنواز صدف های ساحلی

دریای مهربان کران های مختلف!

ما مانده‌ایم چون رمه‌هایی رها‌شده

در گرگ و میش ذهن شبان های مختلف

دارد یقین چوبی‌مان تیغ می‌خورد

در آتش هجوم گمان های مختلف

آقا! در ‌آ به عرصه هیجای روزگار

ما را بگیر از هیجان های مختلف

علی ‌محمد مودب

 

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>