دی ۱۸۱۳۸۹
 

و کاش مرد غزل‌خوان شهر برگردد

به زیر بارش باران شهر برگردد

کسی شبیه خدا نیست، هیچ کس، ای کاش

کمال مطلق انسان شهر برگردد

چه خوب می‌شد اگر مرد آسمانی ما

به جمع خاکی خوبان شهر برگردد

خدا کند برکت ـ این خیال دور از ذهن ـ‌

شبی به سفره بی‌نان شهر برگردد

شبیه خانه ارواح ساکت و سردیم

خدای خوب! بگو جان شهر برگردد

هنوز منتظرم یک نفر خبر بدهد

که باز یوسف کنعان شهر برگردد

پنجی

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>