آبان ۲۷۱۳۸۹
 

توبه

      چون خیانت برادران یوسف علیه السلام آشکار شد، خود را روی دست و پای یعقوب انداختند و گفتند: ای پدر! برای ما از پروردگار آمرزش بخواه که ما گنهکاریم.

یعقوب (ع) گفت: به زودی برایتان…. 

…از پروردگارم آمرزش می جویم که خدای من بسیار آمرزنده و مهربان است.

در تفسیر منهج می نویسد: زمان استغفار برای آنان را سحر شب جمعه قرار داد و نقل نموده که زیاده از بیست سال در هر شب جمعه هنگام سحر فرزندان را امر می کرد تا در پشت او صف می کشیدند و او دعا و استغفار برایشان می کرد و آنها آمین می گفتند تا پس از بیست سال توبه ی ایشان پذیرفته شد.

ماهنامه دیدار

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>