مهر ۳۰۱۳۸۹
 

ای گل نــرگس گل گلــــــــــهایــی

گــل گـــلزار آل طـــــاهـــــــــــایـی

ای گل نــرگس گل پیـغمـبـــــــــــر

تــو مــــرا یـاری تـو مــرا دلبـــــــــر

ای گل نــــــــرگــس گل مـــــولایی

لالـــــه زینـــب،  یــــاس زهــــرایی

ای گل نـــــرگــس گل احســـاسی

گـل ثـــــــــارالله گل عبـــــــــــاسی

ای گل نــرگس  یـوسف زهــــــــرا

…………..

تــو بگیــر دســت منـی تنـــــها را

ای گل نــرگس بــه تــو دل بستم

از شـمـیم تــو عاشـق و مســتم

ای گل نــرگس گل خــوشــبویـــم

جان زهــرا کن یک نظـر ســویـــم

ای گل نــرگس گل خــوش منظــر

بــه مــن عاشــق ز کــــرم بنگــــر

ای گل نــرگس گل بـــی خــــــارم 

تـویـی دلـدارم تـویـی غمخــــوارم

ای گل نــرگس گل زیبـــــــــــــایــم

بــه تــو مشتاقم بــه تـو شـیدایــم

ای گل نـــرگــس منــی نــــا لایـق

بـه تــو نـادیـده شــده ام عـاشـق

ای گل نــــرگـس منــی نـا قــــابل

بـه تــو دادم دل، بـه تـــو ام مـایل

ای گل نــرگس همــه ی هســتم

از هـمــه رســتم بـه تـو پیوسـتم

ای گل نــرگس همـــه ی فـکــــرم

نـام زیبــــــای تــو شـــــده ذکــرم

ای گل نــرگس مهــــــربـانـی کـن

دل مــا را هم جمکـــــرانـــی کـن

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>