مهر ۲۶۱۳۸۹
 

این تصویر نمایی نادر از مقبره رسول اکرم است ، که برای زائرین بسته می باشد .

شاید حتی ۰٫۱% مسلمانان نیز فرصت مشاهده این مکان را پیدا نمی کنند .

رسول اکرم

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>