مهر ۲۰۱۳۸۹
 

ابلیس

شیطان به حضور حضرت موسی(ع) آمد و گفت :آیا می خواهی به تو هزار و سه پند بیاموزم ؟

موسی گفت:آنچه تو میدانی من بیشتر میدانم و نیازی به پند تو ندارم.

در همین حال جبرئیل وارد شد و گفت :ای موسی خداوند می فرماید هزار پند او فریب است اما سه پند او را بشنو .

حضرت موسی (ع)هم به شیطان گفت :سه پند از هزار و سه پندت را بگو.

 شیطان گفت:

یک: چنانچه در خاطرت انجام دادن کار نیکی را گذراندی برای انجام آن شتاب کن وگرنه تو را پشیمان می کنم.

دو: اگر با زنان بیگانه و نامحرم نشستی غافل از من مباش که تو را به گمراهی وادار میکنم.

سه: چون خشم و غضب بر تو مستولی شد جای خود را عوض کن وگرنه فتنه به پا می کنم .

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>