مهر ۲۳۱۳۸۹
 

آنقدرنیامدی که سحرگاه جمعه هم

همچون غروب آن دلگیرشـد دگر

………….

آنـقدرنیامدی که دعاهای ندبه مان

برگوش وجا نمان فراگیرشـددگر

…………..

آنـقدرنیامدی که دعــای عـــــهدها

ازچل به چار صد پی گیر شددگر

…………

آنقدرنیامدی که واژه عشق درلغت

مـردود و شاید غلــط گیرشـددگر

………….

آنقـدرنیامدی که پدر آن جوان پاک

از غصــه ی فـراق تو پیر شـددگر

…………..

آنقـدرنیامدی که قــدوم منتـــظران

در باغ انتظــار زمیـن گیر شـددگر

…………..

آنقـدرنیامدی که گلـهای نرگـس ما

دربیــشه وحــشـی درگیرشـددگر

…………

آنقـدرنیامدی که خو نخوار رو زگا ر

درجنـگل سیه چون شیرشـددگر

…………

آنقـدرنیامدی که نالـه های سحـــر

آمـد به صبـــح و شبـگیـر شـددگر

…………

آنقـدرنیامدی به قول آن شاعرد گر

مهدی،جوان سینه زنت پیرشددگر

………..

آنقـدرنیامدی کـه با نیــامـــــــدنـت

آدم ز عـالم خــاکی سیــرشـد دگر

…………

آنقـدرنیامدی که دگر جان فاطــمه

تسـلیم حـق شـدو ره گیرشـددگر

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>